Temeljna načela mediacije

  • Prostovoljnost sodelovanja. Pomeni, da stranki sami izbereta mediacijo kot postopek reševanja njunega spora in skleneta sporazum o mediaciji, ki vsebuje značilnosti mediacije ter pravice in obveznosti udeležencev.
  • Zaupnost. Pomeni, da so vsi podatki, ki izvirajo iz mediacije ali so z njo povezani, zaupni, razen če so se stranke sporazumno dogovorile drugače. V primeru ločenih mediacijskih srečanj lahko stranka razkrije mediatorju vse podatke, mediator pa jih nasproti stranki lahko razkrije le v primeru soglasja stranke, od katere je podatke pridobil.
  • Nepristranskost in neodvisnost mediatorja. Pomeni, da mediator ne sme opravljati te funkcije, če obstajajo okoliščine, ki zbujajo dvom o njegovi objektivnosti in ne more biti odgovoren, če stranke sporazuma o rešitvi njihovega problema ne sklenejo. Mediator se mora držati pravil stroke in etičnega kodeksa.
  • Enako obravnavanje in avtonomnost strank. Stranke imajo enako možnosti sodelovanja v postopku, dajanja predlogov in svobodne sklenitve sporazuma o rešitvi spora.
  • Pomoč prava neuki stranki. Mediator obema strankama nudi strokovno pravno pomoč o načinu in možnosti reševanja spora, prav tako lahko pove kaj pravo določa, če ga stranka vpraša.
  • Načelo vestnosti in poštenja. Stranke in mediator morajo postopati v skladu s pravnimi pravili in tudi moralnimi načeli.
  • Načelo ekonomičnosti in učinkovitosti. Pomeni, da je postopek hiter, učinkovit in stroškovno ekonomičen.